پیوندها

اداره نظارت مالی -ابلاغي خزانه به ذيحسابيها
آبان ماه
فايلها
84شيوه نامه اجرايي پرداخت حقوق ودستمزد.pdf 3.57 MB 84شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق ودستمزد
مهر ماه1398
فايلها
75جلسه عمومي 28 خرداد.pdf 489.934 KB 75جلسه عمومی 28 خرداد
تیر ماه 1398
فايلها
35نامه اداره کل اموال دولتي در خصوص حداقل بهاي تمام شده اموال غير منقول مصرفي.pdf 15.835 KB 35نامه اداره کل اموال دولتی در خصوص حداقل بهای تمام شده اموال غیر منقول مصرفی
36بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص بارگذاري صورت هاي مالي منابع غير بودجه اي تاپايان شهريور.pdf 25.249 KB 36بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص بارگذاری صورت های مالی منابع غیر بودجه ای تاپایان شهریور
37نامه رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي فارس در خصوص آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 منابع حاصال از فروش اموال مازاد.pdf 1.23 MB 37نامه رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی فارس در خصوص آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 منابع حاصال از فروش اموال مازاد
38بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص مشخصات اعلام شده مر بوط به پذيرش و واگذارس اسناد خزانه اسلامي.pdf 41.385 KB 38بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص مشخصات اعلام شده مر بوط به پذیرش و واگذارس اسناد خزانه اسلامی
39نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص شناسايي و ثبت اطلاعات اموال دولتي در سادا.pdf 16.688 KB 39نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص شناسایی و ثبت اطلاعات اموال دولتی در سادا
پيوست الف39.pdf 16.017 KB پيوست الف39
پيوست ب39.pdf 23.17 KB پيوست ب39
40دستورالعمل حسابداري حواله ارزي.pdf 14.252 KB 40دستورالعمل حسابداری حواله ارزی
پيوست الف 40.pdf 527.062 KB پیوست الف 40
پيوست ب40.pdf 15.474 KB پيوست ب40
41صورتجلسه اول کميته تدوين لوايح98.pdf 58.222 KB 41صورتجلسه اول کمیته تدوین لوایح98
42صورتجلسه دوم کميته تدوين لوايح98.pdf 52.396 KB 42صورتجلسه دوم کمیته تدوین لوایح98
43صورتجلسه سوم کميته تدوين لوايح98.pdf 100.628 KB 43صورتجلسه سوم کمیته تدوین لوایح98
پيوست ج39.pdf 27.988 KB پیوست ج39
44نامه معاون نظارت مالي و رييس خزانه معين فارس به ذيحسابان در خصوص ثبت اطلاعات اموال در سامانه سادا.pdf 17.43 KB 44نامه معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین فارس به ذیحسابان در خصوص ثبت اطلاعات اموال در سامانه سادا
پيوست الف44.pdf 16.017 KB پیوست الف44
پيوست ب 44.pdf 23.17 KB پیوست ب 44
پيوست ج 44.pdf 27.988 KB پیوست ج 44
45نامه دکتر اکرمي در خصوص توسعه و استقرار خزانه داري الکترونيکي در مورد وجوه سپرده از اول مرداد ماه.pdf 25.053 KB 45نامه دکتر اکرمی در خصوص توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی در مورد وجوه سپرده از اول مرداد ماه
46نامه اداره کل خزانه در خصوص تاييديه و جوه عمومي در يافتي از خزانه.pdf 16.226 KB 46نامه اداره کل خزانه در خصوص تاییدیه و جوه عمومی در یافتی از خزانه
47نامه صندوق بازنشستگي کشوري در خصوص تفاوت بند ي تبصره 12 قانون بودجه سال.pdf 17.298 KB 47نامه صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص تفاوت بند ی تبصره 12 قانون بودجه سال
48دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق .مزاياي کارکنان انتقالي سال 1398.pdf 2.28 MB 48دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق .مزایای کارکنان انتقالی سال 1398
49دستورالعمل اجرايي بند ز تبصره 9 قانون بودجه سال 1398.pdf 66.874 KB 49دستورالعمل اجرایی بند ز تبصره 9 قانون بودجه سال 1398
50بخشنامه سازمان برنامه وبه کليه دستگاعها در خصوص پرداخت به موقع پاداش پايان خدمت بازنشستگان.pdf 16.413 KB 50بخشنامه سازمان برنامه وبه کلیه دستگاعها در خصوص پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان
51ابلاغ اصلاحيه موافقتنامه ، شرايط عمومي پيمان و....pdf 660.687 KB 51ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه ، شرایط عمومی پیمان و...
52آيين نامه اجرايي بند و و جزهاي بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه 98.pdf 146.792 KB 52آیین نامه اجرایی بند و و جزهای بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه 98
53نامه سازمان مديريت فارس درخصوص پرداخت به موقع پاداش پايان خدمت بازنشستگان.pdf 2 MB 53نامه سازمان مدیریت فارس درخصوص پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان
54آيين نامه اجرايي تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398.pdf 262.775 KB 54آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398
خردادماه1398
فايلها
23آيين نامه اجرايي بند ه تبصره 7ماده واحده قانون بودجه کشور.pdf 39.296 KB 23آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 7ماده واحده قانون بودجه کشور
24تصويب نامه هيات وزيران در خصوص برقراري کمک هزينه کارگري.pdf 28.761 KB 24تصویب نامه هیات وزیران در خصوص برقراری کمک هزینه کارگری
25اطلاع رساني سامانه انبار توسط سازمان صمت.pdf 574.571 KB 25اطلاع رسانی سامانه انبار توسط سازمان صمت
26بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص تکليف دستگاهها نسبت به افتتاح حساب هاي ريالي از طريق خزانه داري کل کشور.pdf 19.809 KB 26بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص تکلیف دستگاهها نسبت به افتتاح حساب های ریالی از طریق خزانه داری کل کشور
27آيين نامه نحوه رسيدگي به قصور يا تخلف شرکتهاي بيمه.pdf 138.916 KB 27آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکتهای بیمه
28نامه مدير کل امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي استان در خصوص اعلام فهرست اموال غير منقول در اختيار.pdf 82.025 KB 28نامه مدیر کل امور اقتصادی ودارایی فارس به کلیه دستگاههای اجرایی استان در خصوص اعلام فهرست اموال غیر منقول در اختیار
1.pdf 222.462 KB 29نامه سازمان بازنشستگی کشوری در خصو ص محاسبه خدمت سربازی ،قراردادای و حق التدریس
6452+.pdf 198.087 KB 30قانون تفسیرجزبند ث ماده 88قانون برنامه ششم
6273+.pdf 21.722 KB 31نامه یه روسای دستگاههای اجرایی در خصوص اقدام جدی در ارتباط با ممانعت از سفرهای غیر ضروری و به حداقل رساندن نفرات و مدت اقامت
32نصاب معاملات موضوع ماده3 قانون برگزاري مناقصات.pdf 20.657 KB 32نصاب معاملات موضوع ماده3 قانون برگزاری مناقصات
33نامه دکتر پاکباز در خصوص تمديد قراردادبيمه مسوليت ذيحسابان.pdf 18.989 KB 33نامه دکتر پاکباز در خصوص تمدید قراردادبیمه مسولیت ذیحسابان
34 آيين نامه اجرايي تبصره 5 و بند ز تبصره 8 قانون بودجه سال 1398.pdf 195.225 KB 34 آیین نامه اجرایی تبصره 5 و بند ز تبصره 8 قانون بودجه سال 1398
اردیبهشت 1398
فايلها
010گزيده احکام و مجوز هاي مندرج در قانون بودجه سال 1398 توسط ديوان محاسبات.pdf 2.06 MB 010گزیده احکام و مجوز های مندرج در قانون بودجه سال 1398 توسط دیوان محاسبات
11نسخه سال 1398 نظام حسابداري بخش عمومي.pdf 14.667 KB 11نسخه سال 1398 نظام حسابداری بخش عمومی
پيوست 11.pdf 5.65 MB پیوست 11
12ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1398 کشور.pdf 328.654 KB 12ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
13تصويب نامه هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب حقوق شاغلين.pdf 73.297 KB 13تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق شاغلین
14بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص افزايش حقوق سال 1398 و پرداخت 400 هزار تومان.pdf 29.429 KB 14بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص افزایش حقوق سال 1398 و پرداخت 400 هزار تومان
15تصويب نامه هيات وزيران در خصوص جبران خسارات مناطق سيل زده.pdf 43.452 KB 15تصویب نامه هیات وزیران در خصوص جبران خسارات مناطق سیل زده
16نامه اداره کل خزانه در خصوص اعمال مابه التفاوت ريالي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان طبق مفاد بودجه.pdf 27.773 KB 16نامه اداره کل خزانه در خصوص اعمال مابه التفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای کارکنان طبق مفاد بودجه
پيوست 16.pdf 186.406 KB پیوست 16
17عدم برگزاري مراسم افطاري.pdf 40.505 KB 17عدم برگزاری مراسم افطاری
18نامه مدير کل به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص فروش اموال منقول وغير منقول مازاد دولت.pdf 74.574 KB 18نامه مدیر کل به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص فروش اموال منقول وغیر منقول مازاد دولت
19اصلاح بخشنامه سازمان اداري واستخدامي در خصوص حق ماموريت روزانه شماره 6747444 مورخ 95.05.11.pdf 22.009 KB 19اصلاح بخشنامه سازمان اداری واستخدامی در خصوص حق ماموریت روزانه شماره 6747444 مورخ 95.05.11
20نامه دکتر اکرمي در خصوص رعايت بخشنامه هاي صادره مربوط به مسوليت ذيحسابان.pdf 17.794 KB 20نامه دکتر اکرمی در خصوص رعایت بخشنامه های صادره مربوط به مسولیت ذیحسابان
21نامه دکتر اکرمي در خصوص سازو کار اجرايي در خصوص بند ج تبصره 1 قانون بودجه 1397.pdf 14.954 KB 21نامه دکتر اکرمی در خصوص سازو کار اجرایی در خصوص بند ج تبصره 1 قانون بودجه 1397
پيوست 21.pdf 75.276 KB پیوست 21
22بخشنامه دکتر اکرمي به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص ارايه گزارش عملکرد منابع عمومي و تجميع شده طبق فرم هاي پيوست.pdf 24.472 KB 22بخشنامه دکتر اکرمی به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ارایه گزارش عملکرد منابع عمومی و تجمیع شده طبق فرم های پیوست
پيوست الف شماره22.pdf 40.892 KB پیوست الف شماره22
پيوست ب شماره 22.pdf 43.521 KB پیوست ب شماره 22
بيشتر
^