پیوندها

اداره نظارت مالی -ابلاغي خزانه به ذيحسابيها
فروردین 1398
فايلها
001دستورالعمل ترسيب کردن مناطق بياباني.pdf 17.062 KB 001دستورالعمل ترسیب کردن مناطق بیابانی
پيوست001.pdf 375.683 KB پیوست001
002اصلاح موارد مربوط به ماده 25 آيين نامه طبقه بندي ئو تشخيص صلاحيت پيمانکاران.pdf 39.321 KB 002اصلاح موارد مربوط به ماده 25 آیین نامه طبقه بندی ئو تشخیص صلاحیت پیمانکاران
003اصلاح تصويب نامه شماره 124416.pdf 22.99 KB 003اصلاح تصویب نامه شماره 124416
004قانون بودجه سال 1398.pdf 649.731 KB 004قانون بودجه سال 1398
005آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري بانکي.pdf 307.829 KB 005آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی
006اضافه نمودن عبارت بنياد مسکن در آيين نامه اجرايي بند الف ماده 18 قانون بودجه 97.pdf 40.152 KB 006اضافه نمودن عبارت بنیاد مسکن در آیین نامه اجرایی بند الف ماده 18 قانون بودجه 97
007ابلاغ برنامه اجرايي دکتر اکرمي در خصوص پياده سازي استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي در واحدهاي گزارشگر.pdf 23.306 KB 007ابلاغ برنامه اجرایی دکتر اکرمی در خصوص پیاده سازی استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی در واحدهای گزارشگر
008دستورالعمل نحوه شناسايي وتسويه مطالبات و احتساب به عنوان درآمد اختصاصي.pdf 44.416 KB 008دستورالعمل نحوه شناسایی وتسویه مطالبات و احتساب به عنوان درآمد اختصاصی
009 اضافه نمودن عبارت بعد از سررسيد در تصويب نامه 155657.pdf 15.996 KB 009 اضافه نمودن عبارت بعد از سررسید در تصویب نامه 155657
پيوست 009.pdf 36.705 KB پيوست 009
اسفند ماه1397
فايلها
387تصويب نامه هيات وزيران در خصوص سود ووجه التزام مطالبات ارزي.pdf 20.139 KB 387تصویب نامه هیات وزیران در خصوص سود ووجه التزام مطالبات ارزی
388دستور نماينده محترم وزير ومدير کل در خصوص ارسال سريع نظرات ذيحسابان در مورد ارزيابي عملکرد.pdf 159.788 KB 388دستور نماینده محترم وزیر ومدیر کل در خصوص ارسال سریع نظرات ذیحسابان در مورد ارزیابی عملکرد
389نامه استانداري به کليه دستگاههاي اجرايي استان فارس در خصوص ارايه نقطه نظرات تخصصي در مورد بازنگري و قراردادهاي ساخت.pdf 331.026 KB 389نامه استانداری به کلیه دستگاههای اجرایی استان فارس در خصوص ارایه نقطه نظرات تخصصی در مورد بازنگری و قراردادهای ساخت
390تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نرخ ارز بازپرداخت مابه التفاوت روز ترخيص کالا.pdf 167.249 KB 390تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نرخ ارز بازپرداخت مابه التفاوت روز ترخیص کالا
391ارسال نقطه نظرات در خصوص ارزيابي مدل تعالي ذيحسابي.pdf 39.535 KB 391ارسال نقطه نظرات در خصوص ارزیابی مدل تعالی ذیحسابی
392لايحه اصلاح مواد 63 و64 قانون محاسبات عمومي.pdf 41.133 KB 392لایحه اصلاح مواد 63 و64 قانون محاسبات عمومی
393اصلاح تصويب نامه 113437.pdf 34.474 KB 393اصلاح تصویب نامه 113437
394قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف.pdf 30.523 KB 394قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف
395آيين نامه اجرايي بند ب ماده 29 احکام دائمي.pdf 188.783 KB 395آیین نامه اجرایی بند ب ماده 29 احکام دائمی
بهمن ماه 1397
فايلها
348صورتجلسات مهر و آبان 97.pdf 910.977 KB 348صورتجلسات مهر و آبان 97
349جلسه عمومي و همايش روز حسابدار مورخ 97.09.12.pdf 218.626 KB 349جلسه عمومی و همایش روز حسابدار مورخ 97.09.12
350نامه بازنشستگي کشوري به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص کسور بازنشستگي دوران استفاده از مرخصي بدون حقوق.pdf 222.457 KB 350نامه بازنشستگی کشوری به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص کسور بازنشستگی دوران استفاده از مرخصی بدون حقوق
351نامه صندوق بازنشستگي در خصوص مابه التفاوت کسور ناشي از انتقال حق بيمه مشم.لين بند خ.pdf 187.389 KB 351نامه صندوق بازنشستگی در خصوص مابه التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه مشم.لین بند خ
352پاسخ اداره کل نظارت بر اجراي بودجه در خصوص کسر مقرري ماه اول از حقوق کارکنان بيش از سي سال.pdf 29.574 KB 352پاسخ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص کسر مقرری ماه اول از حقوق کارکنان بیش از سی سال
353تصويب نامه هيات وزيران در خصوص امهال تسهيلات در يافتي کشاورزان در سال زراعي 96-97.pdf 46.409 KB 353تصویب نامه هیات وزیران در خصوص امهال تسهیلات در یافتی کشاورزان در سال زراعی 96-97
354دستورالعمل بسته پرداختکمک جبراني و حمايت غذايي از گرو هاي کم درآمد.pdf 50.034 KB 354دستورالعمل بسته پرداختکمک جبرانی و حمایت غذایی از گرو های کم درآمد
355نامه به اداره کل آموزش وپرورش فارس در خصوص تقسيط بدهي دانشجوي متعهد حانيه نادري بلداجي.pdf 183.102 KB 355نامه به اداره کل آموزش وپرورش فارس در خصوص تقسیط بدهی دانشجوی متعهد حانیه نادری بلداجی
356تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح تصويب نامه شماره 95308 مورخ 97.07.21.pdf 21.224 KB 356تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 95308 مورخ 97.07.21
357تصويب نامه هيات وزيران در خصوص صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطر پذير.pdf 16.889 KB 357تصویب نامه هیات وزیران در خصوص صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطر پذیر
358بخشنامه سازمان ادار يو استخدامي به کليه دس تگاههاي اجرايي در خصوص وحدت رويه در مورد کارکنان قرارداد انجام کار معين.pdf 21.596 KB 358بخشنامه سازمان ادار یو استخدامی به کلیه دس تگاههای اجرایی در خصوص وحدت رویه در مورد کارکنان قرارداد انجام کار معین
359نامه صنعت معدن وتجارت در خصوص انجام معاملات مر بوط به خدمات مشاوره و مزايده اجاره در سامانه ستاد.pdf 49.307 KB 359نامه صنعت معدن وتجارت در خصوص انجام معاملات مر بوط به خدمات مشاوره و مزایده اجاره در سامانه ستاد
360تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي.pdf 19.883 KB 360تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی
361تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلا ح تصويب نامه شماره 73500.pdf 22.079 KB 361تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلا ح تصویب نامه شماره 73500
362بخشنامه معاون حقوقي رييس جمهور به کليه دستگاهها در خصوص کاهش موانع جهت حمايت از کسب و کارهاي قانوني در بستر فضاي مجازي.pdf 70.917 KB 362بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور به کلیه دستگاهها در خصوص کاهش موانع جهت حمایت از کسب و کارهای قانونی در بستر فضای مجازی
363نامه معاون نظارت مالي و خزانه معين فارس در خصوص اعلام مانده سنواتي در پايان سال 94لغايت 96تا دهم بهمن.pdf 19.099 KB 363نامه معاون نظارت مالی و خزانه معین فارس در خصوص اعلام مانده سنواتی در پایان سال 94لغایت 96تا دهم بهمن
364تصوييب نامه هيات وزيران در خصوص تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تانين و پرداخت هزينه بيمه درمان وتکميلي ايثارگران.pdf 35.364 KB 364تصوییب نامه هیات وزیران در خصوص تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تانین و پرداخت هزینه بیمه درمان وتکمیلی ایثارگران
365اعلا م اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت عمران و ساختمان لياک به اداره کل و راه شهرسازي قم.pdf 18.808 KB 365اعلا م اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت عمران و ساختمان لیاک به اداره کل و راه شهرسازی قم
366تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح تخفيفات مربوط به شخص ثالث.pdf 19.068 KB 366تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تخفیفات مربوط به شخص ثالث
367نامه مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص شيوه نامه تنظيم اخبار وروابط عمومي.pdf 29.299 KB 367نامه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص شیوه نامه تنظیم اخبار وروابط عمومی
368تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح واژه سرجمع.pdf 148.76 KB 368تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح واژه سرجمع
369نامه اداره کل به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص ضرورت مستند سازي و ثبت اطلاعات و املاک و اراضي.pdf 184.081 KB 369نامه اداره کل به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ضرورت مستند سازی و ثبت اطلاعات و املاک و اراضی
370بخشنامه سازمان مديريت به کليه دستگاهها در ارتباط با الزام به ثبت اطلاعات هر گونه قرار داد در پايگاههاي اطلاعات قراردادهاي کشور.pdf 130.559 KB 370بخشنامه سازمان مدیریت به کلیه دستگاهها در ارتباط با الزام به ثبت اطلاعات هر گونه قرار داد در پایگاههای اطلاعات قراردادهای کشور
371آيين نامه اجرايي بند ح تبصره قانون بودجه سال 1397 کشور.pdf 91.167 KB 371آیین نامه اجرایی بند ح تبصره قانون بودجه سال 1397 کشور
پيوست 363.pdf 26.791 KB پیوست 363
پيوست 369.pdf 21.29 KB پيوست 369
372تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح و الحاق برخي مواد آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موتنع توليد.pdf 24.943 KB 372تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح و الحاق برخی مواد آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موتنع تولید
373آيين نامه اجرايي صرفه جويي مصرف انرژي ساختمانها.pdf 195.044 KB 373آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی ساختمانها
374تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح برخي از بند هاي تبصره 5ماده واحد قانون بودجه سال 1397.pdf 155.403 KB 374تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح برخی از بند های تبصره 5ماده واحد قانون بودجه سال 1397
375آيين نامه اجرايي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي.pdf 42.553 KB 375آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
376آيين نامه اجرايي ماده 17قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور.pdf 123.061 KB 376آیین نامه اجرایی ماده 17قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
377قانون اصلاح قانون مبارزه پولشويي.pdf 198.865 KB 377قانون اصلاح قانون مبارزه پولشویی
378اعلام بدهي شرکت سروش سازه کارزين به اداره کل نوسازي ومدارس فارس.pdf 169.603 KB 378اعلام بدهی شرکت سروش سازه کارزین به اداره کل نوسازی ومدارس فارس
379اعلام بدهي شرکت کاخ سازان برازجان به اداره کل نوسازي ومدارس فارس.pdf 158.766 KB 379اعلام بدهی شرکت کاخ سازان برازجان به اداره کل نوسازی ومدارس فارس
380شرکت همکاران ذيحساب در مراسم دهه فجر روز جمعه 12 بهمن.pdf 28.071 KB 380شرکت همکاران ذیحساب در مراسم دهه فجر روز جمعه 12 بهمن
381اعلام نظرات و پيشنهادات در خصوص ارزيابي عملکرد ذيحسابان.pdf 17.349 KB 381اعلام نظرات و پيشنهادات در خصوص ارزيابي عملکرد ذيحسابان
382آيين نامه اجرايي بند الف ماده 64 قانون برنامه 5ساله.pdf 53.387 KB 382آیین نامه اجرایی بند الف ماده 64 قانون برنامه 5ساله
383آيين نامه اجرايي قانون الحاق دولت به کنوانسيون لغو ضرورت تصديق اسناد دولتي.pdf 96.533 KB 383آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق اسناد دولتی
384تصويب نامه هيات وزيران ماده واحده تحوه پرداخت عيدي به کارکنان.pdf 54.531 KB 384تصویب نامه هیات وزیران ماده واحده تحوه پرداخت عیدی به کارکنان
385 اصلاح تصويب نامه هيات وزيران به شماره 87953.pdf 28.052 KB 385 اصلاح تصویب نامه هیات وزیران به شماره 87953
386بدهي 3 شرکت به اداره کل آموزش فني وحرفه اي فارس.pdf 148.737 KB 386بدهی 3 شرکت به اداره کل آموزش فنی وحرفه ای فارس
پيوست 381.pdf 13.876 KB پيوست 381
دی ماه1397
فايلها
338ارسال گزارش صورتجلسات مرداد97 به تهران.pdf 955.161 KB 338ارسال گزارش صورتجلسات مرداد97 به تهران
339ارسال صورتجلسات شهريور 97.pdf 728.827 KB 339ارسال صورتجلسات شهريور 97
340گزارش دومين جلسه کميته تدوين لوايح در سال 1397.doc 351.232 KB 340گزارش دومین جلسه کمیته تدوین لوایح در سال 1397
341گزارش سومين جلسه کميته تدوين لوايح در سال 1397.doc 344.064 KB 341گزارش سومین جلسه کمیته تدوین لوایح در سال 1397
342افزايش نصاب مقرر تبصره 1 ماده 186قانون مالياتهاي مستقيم.pdf 39.814 KB 342افزایش نصاب مقرر تبصره 1 ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم
343نامه مدير کل امور اقتصادي ودارائي فارس به دستگاههاي اجراي در خصوص مستند سازسي اموال غير منقول و تبديل سند دفنترچه اي به تک برگ.pdf 151.588 KB 343نامه مدیر کل امور اقتصادی ودارائی فارس به دستگاههای اجرای در خصوص مستند سازسی اموال غیر منقول و تبدیل سند دفنترچه ای به تک برگ
344تصويب نامه هيت وزيران در خصوص واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز به مناطق آزاد تجاري و صنعتي.pdf 29.274 KB 344تصویب نامه هیت وزیران در خصوص واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز به مناطق آزاد تجاری و صنعتی
345نامه ديوان محاسبات در خصوص عدم وجاهت قانوني تصدي پست ذيحساب و عامل ذيحساب و معاون ذيحساب و امين اموال و کارپرداز توسط کارکنان غير رسمي.pdf 74.032 KB 345نامه دیوان محاسبات در خصوص عدم وجاهت قانونی تصدی پست ذیحساب و عامل ذیحساب و معاون ذیحساب و امین اموال و کارپرداز توسط کارکنان غیر رسمی
346تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح تصويب نامه شماره190839بيست وششم اسفند 92.pdf 18.845 KB 346تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره190839بیست وششم اسفند 92
347نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارائي فارس به اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص دوره آموزشي مدل تعالي ذيحسابي.pdf 362.817 KB 347نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارائی فارس به اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص دوره آموزشی مدل تعالی ذیحسابی
آذرماه1397
فايلها
324آيين نامه9 اجرايي بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1397.pdf 13.438 KB 324آیین نامه9 اجرایی بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1397
پيوست الف 324.pdf 20.547 KB پیوست الف 324
پيوست ب 324.pdf 76.709 KB پیوست ب 324
325بدهي شرکت سازان زهاب هيرمند به آبفا خراسان شمالي.pdf 115.472 KB 325بدهی شرکت سازان زهاب هیرمند به آبفا خراسان شمالی
326آيين نامه اجرايي بند الف وب ماده 10 برنامه ششم توسعه.pdf 71.762 KB 326آیین نامه اجرایی بند الف وب ماده 10 برنامه ششم توسعه
327 نامه سازمان ومديريت استان به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص دستگاههاي فاقد تشکيلات فني.pdf 117.839 KB 327 نامه سازمان ومدیریت استان به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص دستگاههای فاقد تشکیلات فنی
328نامه مدير کل محترم استان به دستگاهها در خصوص مستندسازي اموال غير منقول.pdf 353.527 KB 328نامه مدیر کل محترم استان به دستگاهها در خصوص مستندسازی اموال غیر منقول
329 نامه دکتر اکرمي به اداراتکل استانها درخصوص فهرست بانکهاي مجاز به تهاتر مربوط به اوراق تسويه نوع دوم در پورتال وزارتخانه.pdf 17.513 KB 329 نامه دکتر اکرمی به اداراتکل استانها درخصوص فهرست بانکهای مجاز به تهاتر مربوط به اوراق تسویه نوع دوم در پورتال وزارتخانه
330بدهي شرکت نشتاک به شرکت آب منطقه اي زنجان.pdf 14.139 KB 330بدهی شرکت نشتاک به شرکت آب منطقه ای زنجان
331بدهي شرکت ارک پي تبريز به اداره کل ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي.pdf 18.868 KB 331بدهی شرکت ارک پی تبریز به اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی
332نامه مرکز امور حقوقي رياست جمهوري درخصوص مستند سازي مراتب عدم همکاري شرکت هاي خارجي در معاملات مربوط به تامين وخريد اقلام.pdf 37.662 KB 332نامه مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری درخصوص مستند سازی مراتب عدم همکاری شرکت های خارجی در معاملات مربوط به تامین وخرید اقلام
333قانون اصلاح صدور چک.pdf 214.937 KB 333قانون اصلاح صدور چک
334نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص ارسال به موقع وکامل اطلاعلت وبدهي از طريق سامانه سماد.pdf 114.839 KB 334نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص ارسال به موقع وکامل اطلاعلت وبدهی از طریق سامانه سماد
335بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص کمک جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي کم درآمد.pdf 34.476 KB 335بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد
336نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص عملکرد مديرتي ذيحسابان در سال 1396 طبق مدل تعالي ذيحسابي.pdf 22.325 KB 336نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص عملکرد مدیرتی ذیحسابان در سال 1396 طبق مدل تعالی ذیحسابی
پيوست الف 336.pdf 84.793 KB پیوست الف 336
پيوست ب336.pdf 61.36 KB پیوست ب336
337پرسشنامه ارزيابي ذيحسابان استان.xlsx 18.008 KB 337پرسشنامه ارزیابی ذیحسابان استان
بيشتر
^