پیوندها

اداره نظارت مالی -ابلاغي خزانه به ذيحسابيها
فروردین 97
فايلها
223نامه دکتر اکرمي در خصوص رفع موانع ومشکلات پرداخت هاي آخر سال.pdf 23.838 KB 223نامه دکتر اکرمی در خصوص رفع موانع ومشکلات پرداخت های آخر سال
224نامه دکتر اکرمي در خصوص اجرا ي سياست توليد ملي و ممنوعيت خريد کلاهاي خارجي.pdf 18.634 KB 224نامه دکتر اکرمی در خصوص اجرا ی سیاست تولید ملی و ممنوعیت خرید کلاهای خارجی
225تصويب اساسنامه صندوق کار افريني اميد.pdf 128.356 KB 225تصویب اساسنامه صندوق کار افرینی امید
226نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت تهران برش تلاش.pdf 14.228 KB 226نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت تهران برش تلاش
اسفند ماه96
فايلها
212بخشنامه اداره کل خزانه به شرکتهاي دولتي در خصوص قانون احکام دايمي برنامه توسعه کشور.pdf 226.801 KB 212بخشنامه اداره کل خزانه به شرکتهای دولتی در خصوص قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور
213نامه ديوان محاسبات فارس در خصوص گزيده احکام و مجوزهاي مندرج در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 96.pdf 2.38 MB 213نامه دیوان محاسبات فارس در خصوص گزیده احکام و مجوزهای مندرج در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96
214نامه اداره کل تعاون و کار در خصوص صلاحيت شرکت شهلا نرگس شيراز.pdf 210.952 KB 214نامه اداره کل تعاون و کار در خصوص صلاحیت شرکت شهلا نرگس شیراز
215نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص ارايه نظرات و پيشنهادات ذيحسابان بر اساس مدل تعالي ذيحسابي.pdf 124.347 KB 215نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص ارایه نظرات و پیشنهادات ذیحسابان بر اساس مدل تعالی ذیحسابی
216نامه اداره کل تعاون ورفاه به کليه دستگاههاي اجرايي فارس در خصوص نظارت لازم ذيحسابان بر قراردادهاي پيمانکاري.pdf 136.315 KB 216نامه اداره کل تعاون ورفاه به کلیه دستگاههای اجرایی فارس در خصوص نظارت لازم ذیحسابان بر قراردادهای پیمانکاری
217نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت عمران شهر جديد هشتگرد به اداره کل امر اقتصادي البرز.pdf 19.147 KB 217نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به اداره کل امر اقتصادی البرز
218نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت صدر بتون به شرکت شهرکهاي صنعتي قزوين.pdf 14.646 KB 218نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت صدر بتون به شرکت شهرکهای صنعتی قزوین
219نامه اداره کل امور اقتصادي ودارايي فارس به ذيحسابان در خصوص ارايه نظرات خود در مورد تغييرات قانون محاسبات عمومي.pdf 20.284 KB 219نامه اداره کل امور اقتصادی ودارایی فارس به ذیحسابان در خصوص ارایه نظرات خود در مورد تغییرات قانون محاسبات عمومی
220پيوست 219.pdf 27.877 KB 220پیوست 219
221پيوست 219.pdf 22.819 KB 221پیوست 219
222 نامه اداره کل امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه ذيحسابان در خصوص ارايه نظرات خود در خصوص مدل تعالي ذيحسابي.pdf 27.158 KB 222 نامه اداره کل امور اقتصادی ودارایی فارس به کلیه ذیحسابان در خصوص ارایه نظرات خود در خصوص مدل تعالی ذیحسابی
بهمن 1396
فايلها
201نامه سازمان صنعت ومعدن وتجارت فارس به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص اطلاع رساني دفاتر ثبت نام سامانه ستاد.pdf 504.742 KB
202نامه سازمان صنعت ومعدن وتجارت فارس به کليه دستگاههاي اجرايي استان در خصوص شاخص به کارگيري سامانه ستاد در دستگاههاي اجرايي.pdf 463.54 KB
203نامه معاونت محترم نظارت مالي ورييس خزانه معين فارس در خصوص حساسيت ماههاي پاياني سال مالي و رفع مغايرت هاي احتمالي در مبالغ پرداختي و دريافتي.pdf 96.371 KB
204پيوست 203.pdf 108.311 KB
205نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس در خصوص اولويت پرداخت مطالبات قطعي شده مهندسين مشاور.pdf 148.167 KB
207نامه اقاي خدابخشي در خصوص دهمين جلسه هم انديشي ذيحسابان به تاريخ بيست ونهم بهمن ماه.pdf 129.916 KB
208نامه سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس به دستگاهاي اجرايي در خصوص مصوبات جلسه شوراي فني استان در ارتباط با امور فني ونظارتي.pdf 91.192 KB
209 تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت.pdf 36.177 KB
210نامه اداره کل اموال دولتي در خصوص نگهداري حساب اوراق ثبتي و ارايه صورت وضعيت گردش ماهانه آن همانند ساير اوراق بهادار.pdf 19.614 KB
211مدارک افتتاح حساب نزد بانک مرکزي.rar 2.1 MB
دی ماه
فايلها
178صورتجلسات کميته تدوين لوايح.pdf 91.068 KB
179صورتجلسات ذيحسابان.rar 2.09 MB
180نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها مبني بر بدهي شرکت سامون بهساز به اداره کل ورزش و جوانان بوشهر.pdf 14.283 KB
181نامه مدير کل تعاون وکار ورفاه اجتماعي فارس در خصوص الزام دستگاههاي اجرايي به انعقاد قرار داد با شرکت هاي داراي صلاحيت.pdf 94.894 KB
182 سازمان صنعت ومعدن وتجارت در خصوص تامين کارتريج پرينترازشرکت توسعه ماشين افزار سپهر.pdf 60.852 KB
183نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيهادر خصوص بدهي شرکت پرنج به اداره کل نوسازي خراسان رضوي.pdf 14.247 KB
184نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيهادر خصوص بدهي شرکت خانه عمران کومش به اداره کل نوسازي سمنان.pdf 14.46 KB
185نامه مرکز امور بدهيها در خصوص پاسخ به سوالات مطروحه در ارتباط با اسناد خزانه اسلامي منتشره از محل بند ه تبصره 5 قانون بودجه 96.pdf 165.298 KB
186هفنمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري.pdf 1.76 MB
187نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت اهرام گستر قم به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي قم.pdf 69.013 KB
184نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيهادر خصوص بدهي شرکت خانه عمران کومش به اداره کل نوسازي سمنان.pdf 14.46 KB
185نامه مرکز امور بدهيها در خصوص پاسخ به سوالات مطروحه در ارتباط با اسناد خزانه اسلامي منتشره از محل بند ه تبصره 5 قانون بودجه 96.pdf 165.298 KB
186هفنمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري.pdf 1.76 MB
187نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت اهرام گستر قم به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي قم.pdf 69.013 KB
189قانون تقويت وتوسعه نظام استاندارد.pdf 310.904 KB
190نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي وذيحسابان و مديران مالي در خصوص الزام به اخذ کد رهگيري ثبت املاک در سامانه سادا.pdf 1.37 MB
188نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص ارايه نظرات و تجارب همکاران ذيحساب درراستاي عملکرد مديريتي ذيحسابان.pdf 23.028 KB
191نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس به دستگاههاي اجرايي فارس در خصوص اجراي احکام قانوني مربوط به تعيين روش واگذاري اسناد خزانه اسلامي.pdf 229.336 KB
192نامه اداره فرهنگ وارشاد اسلامي در خصوص استفاده از بليط نيم بهامربوط به نمايش شش وبش.pdf 60.107 KB
193 قانون الحاق دو تبصره به ماده 617قانون مجازات اسلامي.pdf 40.101 KB
194نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس در خصوص انتقال حسابهاي بانکي دستگاههاي اجرايي مشمول به بانک مرکزي.pdf 981.545 KB
195نامه معاونت محترم نظارت مالي و رييس خزانه معين فارس به ذيحسابان در خصوص ارايه گزارش معاملات سامانه ستاد تا پايان آذر ماه سال جاري.pdf 85.018 KB
196پيوست نامه 195نامه دکتر اکرمي در خصوص ارسال گزارش معاملات.pdf 118.753 KB
197فرم شماره 1سامانه ستاد پيوست فايل 195.pdf 10.958 KB
198نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس در خصوص ارسال گزارش معاملات دستگاههاي اجرايي استان تا تاريخ 96.11.7.pdf 46.284 KB
199نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت طلا وسان به بنياد مسکن استان ايلام.pdf 14.382 KB
200نامه استانداري فارس منضم به بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي کشور در خصوص ممنوعيت استفاده از عناوين مشاور ومدير کل.pdf 44.445 KB
آذرماه1396
فايلها
174نامه مدير کل ديوان محاسبات فارس به کليه دستگاههاي اجرايي استان در خصوص اختصاص يک درصد از اعتبارات هزينه اي صرف توليد برنامه جهت فرهنگ سازي و آگاهي بخشي.pdf 96.358 KB
175نامه مدير کل محترم نظارت برذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت بهجاري به اداره کل نوسازي ومدارس کرمانشاه.pdf 18.694 KB
176نامه مدير کل محترم نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت هاي خلخال دشت و عمران گستر طلايي به دستگاههاي اجرايي استان قزوين.pdf 14.678 KB
177نامه مدير کل محترم نظارت بر ذيحسابيها درخصوص اصلاح دستورالعمل اجرايي ماده 97 قانوم محاسبات عمومي و درخواست نظرات کارشناسي همکاران ذيحساب.pdf 131.957 KB
پيوست 177.pdf 151.054 KB
پيوست 177.pdf 151.054 KB
بيشتر
^