پیوندها

اداره نظارت مالی -ابلاغي خزانه به ذيحسابيها
مردادماه1397
فايلها
282نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس در خصوص ارايه مستندات مربوط به تملک داراييها سرمايه اي شهرداريهاي فارس تا پانزدهم مرداد ماه.pdf 285.394 KB 282نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس در خصوص ارایه مستندات مربوط به تملک داراییها سرمایه ای شهرداریهای فارس تا پانزدهم مرداد ماه
283 نامه دکتر اکرمي در خصوص اعمال کنترلهاي داخلي و جلوگيري از سو استفاده هاي احتمالي در مورد حقوق ومزاياي کارکنان توسط ذيحسابان دستگاههاي اجرايي.pdf 29.89 KB 283 نامه دکتر اکرمی در خصوص اعمال کنترلهای داخلی و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی در مورد حقوق ومزایای کارکنان توسط ذیحسابان دستگاههای اجرایی
284نامه ديوان محاسبات فارس در خصوص ممنوعيت بکارگيري کارمندان شرکت و موسسات غير دولتي در دستگاههاي اجرايي.pdf 47.913 KB 284نامه دیوان محاسبات فارس در خصوص ممنوعیت بکارگیری کارمندان شرکت و موسسات غیر دولتی در دستگاههای اجرایی
285گزارش هشتمين و نهمين جلسات تخصصي ذيحسابان.pdf 149.004 KB 285گزارش هشتمین و نهمین جلسات تخصصی ذیحسابان
286مصوبه هيات وزيران درخصوص افزايش بهره وري.pdf 23.898 KB 286مصوبه هیات وزیران درخصوص افزایش بهره وری
287 مصوبه هيات وزيران در مورد اصلاح تصويب نامه 166223.pdf 16.205 KB 287 مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح تصویب نامه 166223
288آيين نامه اجرايي بند ط تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 97.pdf 38.845 KB 288آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 97
289قانون تمديد جذب مهلت تملک داراييهاي سرمايه اي سال 1396.pdf 35.506 KB 289قانون تمدید جذب مهلت تملک داراییهای سرمایه ای سال 1396
290مصوبه هيات وزيران در خصوص احکام مربوط به اخذ پذيره و سرقفلي.pdf 146.613 KB 290مصوبه هیات وزیران در خصوص احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی
291مصوبه هيات وزيران در خصوص رعايت مواد 31 و76 قانون محاسبات عمومي در ارتباط با وجوه در اختيار صندوق کار افريني اميد.pdf 32.637 KB 291مصوبه هیات وزیران در خصوص رعایت مواد 31 و76 قانون محاسبات عمومی در ارتباط با وجوه در اختیار صندوق کار افرینی امید
292بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص تسويه بدهي ومطالبات دولت از طريق صدور اوراق تسويه خزانه نوع اول.pdf 45 KB 292بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص تسویه بدهی ومطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع اول
293نامه مدير کل خزانه در خصوص وجوه فاقد مشخصات به حساب مخصوص نزد خزانه.pdf 32.667 KB 293نامه مدیر کل خزانه در خصوص وجوه فاقد مشخصات به حساب مخصوص نزد خزانه
294بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص تسويه بدهي و مطالبات دولت.pdf 46.74 KB 294بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص تسویه بدهی و مطالبات دولت
295قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات.pdf 26.523 KB 295قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات
296نامه اداره کل امور اقتصادي ودااريي فارس در خصوص اجراي بند ب تبصره 5 قانون بودجه کشور.pdf 80.21 KB 296نامه اداره کل امور اقتصادی ودااریی فارس در خصوص اجرای بند ب تبصره 5 قانون بودجه کشور
تیر ماه 1397
فايلها
269آيين نامه اجرايي بند ب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه 1397.pdf 46.701 KB 269آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه 1397
270آيين نامه اجرايي تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 1397.pdf 83.316 KB 270آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 1397
271مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص يارانه صرفه جويي مربوط به طرح جايگزيني و نوسازي ناوگان حمل ونقل.pdf 61.768 KB 271مصوبه شورای اقتصاد در خصوص یارانه صرفه جویی مربوط به طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل ونقل
272درخصوص جايگزيني تبصره 3و4به جاي تبصره 4 و5 موضوع ماده 4آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد.pdf 16.756 KB 272درخصوص جایگزینی تبصره 3و4به جای تبصره 4 و5 موضوع ماده 4آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید
273آيين نامه اجرايي بند زتبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1397.pdf 33.194 KB 273آیین نامه اجرایی بند زتبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1397
274نامه سازمان مديريت وبرنامه ريزي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي استان در خصوص استفاده از مصالح استاندارد در پروژه هاي عمراني.pdf 4.69 MB 274نامه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی فارس به کلیه دستگاههای اجرایی استان در خصوص استفاده از مصالح استاندارد در پروژه های عمرانی
275نامه استانداري وديوان محاسبات فارس به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص رعايت مفاد بندهاي ت وث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه.pdf 97.729 KB 275نامه استانداری ودیوان محاسبات فارس به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص رعایت مفاد بندهای ت وث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه
پيوست275.pdf 51.714 KB پیوست275
276صورتجلسه ذيحسابان - اول و دوم.pdf 640.206 KB 276صورتجلسه ذیحسابان - اول و دوم
277صورتجلسه ذيحسابان - سوم تا ششم.pdf 550.351 KB 277صورتجلسه ذیحسابان - سوم تا ششم
278هفتمين جلسه ذيحسابان وگزارش پروژه شفاف سازي و خزانه داري الکترونيک.pdf 227.954 KB 278هفتمین جلسه ذیحسابان وگزارش پروژه شفاف سازي و خزانه داري الکترونيک
279مصوبه هيات وزيران در خصوص خريد تضميني محصولات کشاورزي.pdf 40.092 KB 279مصوبه هیات وزیران در خصوص خرید تضمینی محصولات کشاورزی
280بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص نحوه پرداخت حقو ق ومزاياي کارکنان انتقالي.pdf 3.35 MB 280بخشنامه سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص نحوه پرداخت حقو ق ومزایای کارکنان انتقالی
281آيين نامه اجرايي تبصره ماده واحده قانون بودجه سال 1397.pdf 127.032 KB 281آیین نامه اجرایی تبصره ماده واحده قانون بودجه سال 1397
پيوست 281.pdf 791.459 KB پیوست 281
خردادماه1397
فايلها
247نامه دکتر اکرمي ونامه معاون رييس جمهور درخصوص غدم قبول خريد کالاهاي خارجي.pdf 225.336 KB 247نامه دکتر اکرمی ونامه معاون رییس جمهور درخصوص غدم قبول خرید کالاهای خارجی
248تصويب نامه هيات وزيران در خصوص افزايش حقوق مشمولين تامين اجتماعي.pdf 18.055 KB 248تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق مشمولین تامین اجتماعی
249بخشنامه سازمان امور اداري واستخدامي در خصوص ثبت اطلاعات پرداختي کارکنان درسامانه.pdf 50.844 KB 249بخشنامه سازمان امور اداری واستخدامی در خصوص ثبت اطلاعات پرداختی کارکنان درسامانه
250تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده 42 قانون الحاق 2 در سال 97.pdf 21.176 KB 250تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده 42 قانون الحاق 2 در سال 97
251بخشنامه دکتر اکرمي در خصوص مهلت واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا تاريخ 24تير 97.pdf 23.601 KB 251بخشنامه دکتر اکرمی در خصوص مهلت واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ 24تیر 97
252نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس در خصوص ارايه صورتحساب نهايي و صورتهاي مالي.pdf 1.28 MB 252نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس در خصوص ارایه صورتحساب نهایی و صورتهای مالی
253نامه دکتر اکرمي در خصوص بخشنامه معاون اول رييس جمهور در خصوص ممنوعيت خريد کالاي خارجي.pdf 18.629 KB 253نامه دکتر اکرمی در خصوص بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی
254پيوست 253.pdf 134.063 KB 254پیوست 253
255نامه معاونت محترم توسعه ومديريت منابع وزارت متبوع در خصوص ممنوعيت هزينه افطاري توسط دستگاههاي اجرايي.pdf 50.406 KB 255نامه معاونت محترم توسعه ومدیریت منابع وزارت متبوع در خصوص ممنوعیت هزینه افطاری توسط دستگاههای اجرایی
256نامه دکتر اکرمي در خصوص وظايف ذيحسابان در ارتباط با نظارت بر وصول وايصال درآمدها و مطالبات دستگاههاي اجرايي.pdf 19.47 KB 256نامه دکتر اکرمی در خصوص وظایف ذیحسابان در ارتباط با نظارت بر وصول وایصال درآمدها و مطالبات دستگاههای اجرایی
257قانون تفسير جزء1بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97.pdf 308.999 KB 257قانون تفسیر جزء1بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97
258تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نصاب معاملات ماده 3 قانون برگزاري مناقصات در سال 97.pdf 21.178 KB 258تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نصاب معاملات ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در سال 97
259نامه دکتر اکرمي در خصوص الزام شرکتهاي دولتي به واريز تمامي درآمدهاي خود به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داريکل کشور.pdf 21.134 KB 259نامه دکتر اکرمی در خصوص الزام شرکتهای دولتی به واریز تمامی درآمدهای خود به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داریکل کشور
260نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس درخصوص شناسايي اموال منقول وغير منتقول.pdf 177.734 KB 260نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس درخصوص شناسایی اموال منقول وغیر منتقول
261نامه دکتر اکرمي در خصوص اوراق مشارکت منتشره از محل بند ب تبصره 5 قانون بودجه سال 96.pdf 24.569 KB 261نامه دکتر اکرمی در خصوص اوراق مشارکت منتشره از محل بند ب تبصره 5 قانون بودجه سال 96
262نامه دکتر اکرمي مبني بر ادامه همکاري ذيحسابان ومديران مالي دستگاههاي اجرايي با صندوق بازنشستگي کشور وتمديد بخشنامه مرتبط براي سال 97.pdf 14.363 KB 262نامه دکتر اکرمی مبنی بر ادامه همکاری ذیحسابان ومدیران مالی دستگاههای اجرایی با صندوق بازنشستگی کشور وتمدید بخشنامه مرتبط برای سال 97
263نامه مدير کل محترم نظارت بر ذيحسابيها در خصوص تمديد بيمه مسووليت حرفه اي ذيحسابان.pdf 19.901 KB 263نامه مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص تمدید بیمه مسوولیت حرفه ای ذیحسابان
264دستورالعمل اجرايي اختصاص يک درصد اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي به صدا وسيما جهت توليد برنامه مربوط به فرهنگ سازي.pdf 40.817 KB 264دستورالعمل اجرایی اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی به صدا وسیما جهت تولید برنامه مربوط به فرهنگ سازی
265بخشنامه مربوط به کسور بازنشستگي اضافه کاري مشمولين تامين اجتماعي موضوع آيين نامه اجرايي قسمت دوم برنامه پنجم توسعه (ماده 59.pdf 14.457 KB 265بخشنامه مربوط به کسور بازنشستگی اضافه کاری مشمولین تامین اجتماعی موضوع آیین نامه اجرایی قسمت دوم برنامه پنجم توسعه (ماده 59
266نامه استاداري فارس در خصوص خريد سنگ هاي تزييني و نما از داخل استان.pdf 33.363 KB 266نامه استاداری فارس در خصوص خرید سنگ های تزیینی و نما از داخل استان
267ابلاغ بودجه منابع ومصارف استاني در سال 1397توسط سازمان برنامه وبودجه کشور.pdf 77.478 KB 267ابلاغ بودجه منابع ومصارف استانی در سال 1397توسط سازمان برنامه وبودجه کشور
268ابلاغ حق بيمه درماني سال 1397 توسط بيمه سلامت کشور.pdf 59.842 KB 268ابلاغ حق بیمه درمانی سال 1397 توسط بیمه سلامت کشور
اردیبهشت97
فايلها
227نامه استانداري فارس درخصوص هزينه نمودن بند زتصره 12 قانون بودجه 96.pdf 188.494 KB 227نامه استانداری فارس درخصوص هزینه نمودن بند زتصره 12 قانون بودجه 96
228نامه امورمالياتي فارس در خصوص جلسه ذيحسابان دستگاههاي اجرايي جهت جلوگيري از فرار مالياتي.pdf 96.59 KB 228نامه امورمالیاتی فارس در خصوص جلسه ذیحسابان دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی
229آيين نامه اجرايي بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه 97.pdf 78.138 KB 229آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه 97
230نامه دکتر اکرمي درخصوص عدم قبول هر گونه خريدخارج ازسامانه تدارکات الکترونيکي.pdf 18.771 KB 230نامه دکتر اکرمی درخصوص عدم قبول هر گونه خریدخارج ازسامانه تدارکات الکترونیکی
231نامه دکتر اکرمي درخصوصاقدامات لازم براي تحقق برنامه جامع کاهش آلودگي هوا.pdf 19.06 KB 231نامه دکتر اکرمی درخصوصاقدامات لازم برای تحقق برنامه جامع کاهش آلودگی هوا
232نامه وزير کشور در خصوص تحقق شعار سال.pdf 186.572 KB 232نامه وزیر کشور در خصوص تحقق شعار سال
233نامه مدير کل محترم در خصوص ارايه صورتهاي مالي شهرداريهاي فارس.pdf 202.307 KB 233نامه مدیر کل محترم در خصوص ارایه صورتهای مالی شهرداریهای فارس
234فرمهاي واحدرفاه جهت بيمه سرمايه.rar 378.857 KB 234فرمهای واحدرفاه جهت بیمه سرمایه
235نامه اداره کل تلفيق وروشهاي حسابداري در خصوص شناسايي رويدادمالي مربوط ه تخصيص استاني توسط دستگاه اجرايي مرکز.pdf 23.01 KB 235نامه اداره کل تلفیق وروشهای حسابداری در خصوص شناسایی رویدادمالی مربوط ه تخصیص استانی توسط دستگاه اجرایی مرکز
236تصويب نامه هيات وزيران در خصوص صادرات هر گونه قير با موافقت وزارت نفت.pdf 17.765 KB 236تصویب نامه هیات وزیران در خصوص صادرات هر گونه قیر با موافقت وزارت نفت
237تعيين ضريب حقوق سال 1397.pdf 42.482 KB 237تعیین ضریب حقوق سال 1397
238قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396.pdf 54.707 KB 238قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396
239نامه اداره کل تعاون ورفاه وکار اجتماعي فارس در خصوص شرکت ذيحسابان در جلسه مربوط به قراردادهاي شرکتهاي خدماتي.pdf 70.101 KB 239نامه اداره کل تعاون ورفاه وکار اجتماعی فارس در خصوص شرکت ذیحسابان در جلسه مربوط به قراردادهای شرکتهای خدماتی
240نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي فارس در خصوص مستند سازي اموال فاقد سند در اختيار.pdf 321.62 KB 240نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس به کلیه دستگاههای اجرایی فارس در خصوص مستند سازی اموال فاقد سند در اختیار
241نامه مدير کل محترم امور اقتصادي ودارايي فارس به کليه دستگاههاي اجرايي در خصوص الزام به ثبت اموال غير منقول در سامانه سادا.pdf 543.543 KB 241نامه مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی فارس به کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص الزام به ثبت اموال غیر منقول در سامانه سادا
242نامه دکتر اکرمي در خصوص ممنوعيت اعطاي هر گونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي به مديران.pdf 261.527 KB 242نامه دکتر اکرمی در خصوص ممنوعیت اعطای هر گونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مدیران
243تصويب نامه هيات وزيران در خصوص نرخ کارمزد حق بيمه صندوق صادرات ايران.pdf 20.463 KB 243تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نرخ کارمزد حق بیمه صندوق صادرات ایران
244اعلام سهميه مراکز رفاهي وزارت متبوع در سال 97.pdf 28.934 KB 244اعلام سهمیه مراکز رفاهی وزارت متبوع در سال 97
245نرخ اماکن رفاهي در سال 97.pdf 15.147 KB 245نرخ اماکن رفاهی در سال 97
246نامه دکتر اکرمي در خصوص ممنوعيت بکارگيري موتور سيکلت هاي کاربراتوري دستگاههاي اجرايي.pdf 19.06 KB 246نامه دکتر اکرمی در خصوص ممنوعیت بکارگیری موتور سیکلت های کاربراتوری دستگاههای اجرایی
فروردین 97
فايلها
223نامه دکتر اکرمي در خصوص رفع موانع ومشکلات پرداخت هاي آخر سال.pdf 23.838 KB 223نامه دکتر اکرمی در خصوص رفع موانع ومشکلات پرداخت های آخر سال
224نامه دکتر اکرمي در خصوص اجرا ي سياست توليد ملي و ممنوعيت خريد کلاهاي خارجي.pdf 18.634 KB 224نامه دکتر اکرمی در خصوص اجرا ی سیاست تولید ملی و ممنوعیت خرید کلاهای خارجی
225تصويب اساسنامه صندوق کار افريني اميد.pdf 128.356 KB 225تصویب اساسنامه صندوق کار افرینی امید
226نامه اداره کل نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شرکت تهران برش تلاش.pdf 14.228 KB 226نامه اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت تهران برش تلاش
بيشتر
^