پیوندها


تحقیقات اقتصادی در استان فارس 

 
در استان فارس با توجه به پتانسیل های موجود و تنگناها و محدودیت های اقتصادی برای امر تحقیقات اولویت های زیر مورد نظر قرار گرفته است :
بخش توسعه استان ( مانند مسائل اشتغال و توسعه , فقر و توسعه , نقش بانک ها در توسعه , توزیع اعتبارات و ... )
سرمایه گذاری
( تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن , کشاورزی و خدمات , عوامل جذب سرمایه های داخلی و خارجی , عوامل موثر در بهره وری سرمایه , دلائل عدم موفقیت برخی طرحهای سرمایه گذاری و ...
اقتصاد حمل و نقل استان
مشکلات حمل و نقل داخلی و خارجی و بین المللی استان , حمل و نقل شهری و روستائی و ...
بخش بازرگانی
تعیین مزیت های نسبی استان , موانع و الزامات توسعه بازرگانی استان , شناسائی بازار های هدف و ...
بازار های مالی استان
امکانات و مشکلات بازارهای پولی و مالی و دولتی و غیر دولتی , علل فرار سرمایه , بررسی وضعیت نقدینگی در استان ...
اشتغال و بیکاری در استان
عوامل و موانع ایجاد اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی , نقش و جایگاه بخش های اقتصادی در اشتغال , بررسی وضعیت بیکاری در استان , پیامدهای بیکاری بر توسعه استان
مالیات و سایر درآمد های استانی
تعیین ظرفیت مالیاتی استان , بررسی راه های افزایش درآمد های مالیاتی و سایر درآمد های استانی و ...
کارآفرینی در استان
عوامل , زمینه ها و موانع ایجاد کارآفرینی , ویژگی های کارآفرینان موفق , ...
 
تحول اداری و توسعه منابع انسانی در استان
نقش فن آوری اطلاعات در توسعــه منابــع و بهره وری شغل , روش های عملی افزایش کارآئی و ارتقاء بهره وری منابع انسانی در نظام اداری , ...
بخش تعاون در استان
آسیب شناسی بخش تعاون و ممیزی شرکت های تعاونی , قابلیت های بخش تعاون در بهینه سازی توزیع درآمد و ایجاد اشتغال و ...
^